Finans risk yönetiminin amacı,optimal sermaye tedariği ile birlikte ödeme yükümlülüğüne doğru yönlendirilmiş likidite konumudur. Likidite garantisi, uzun vadeli dağılmış senetler yoluyla sağlanır. İlaveten, 2010 yılı boyunca mevcut, devam eden kredi kolaylığı, bir banka konsorsiyumu yoluyla oluşur. Optimal likidite konumu, nakit birleştirmesiyle sonuçlanır. Hazine alanında seçilmiş eylemler için, Sika, ilave üçüncü taraf hizmetlerine güvenir.

Finansal risklerin yönetimi
Grubun eylemleri, finansal risklerin çeşidini ortaya çıkarır: Pazar riskleri (öncül olarak, döviz riskleri, faiz oranı riskleri ve fiyat riskleri), kredi riskleri ve likidite riskleri. Grubun mali risk yönetimi programı, mali pazarların tahmin edilemezliğine odaklanır ve Grubun finansal performansı üzerinde potansiyel ters etkileri en aza indirgemeye bakar. Kurumsal Finans Bölümü, Grubun işletim birimleriyle yakın işbirliğinde finansal riskleri tanımlar, değerlendirir ve kuşatır.

Döviz riskleri
Grup, uluslararası olarak çalışır ve öncül olarak Avro ve ABD Doları ile ilgili olarak çeşitli para duruşlarından ortaya çıkan döviz riskine maruz kalır. Ticari işlemler, tanınmış varlıklar ya da yükümlülükler ve yabancı işlemlerdeki net yatırımlar, varlığın işlevsel para birimi olmayan bir para biriminde belirtildiği zaman, döviz riski ortaya çıkar. Gruplar, mümkün olduğu kadar doğal engelleri kullanarak döviz hareketlerinin etkisini karşılamak için her çabayı gösterir. Vadeli döviz sözleşmeleri/takasları, döviz risklerini engellemek için kullanılan temel araçlardır. Gerçeğe uygun değerde yürütülmüş döviz engelleri ve varlıklar ya da yükümlülükler üzerindeki kazançlar ve kayıplar, kar ya da zarar yoluyla fark edilir. Grup, finansal riskten korunma muhasebesine uygulanmaz. 

Sika, baskın dövizler olan Avro ve ABD Doları için hassalık analizini yürütür. Varsayılan olası para dalgalanmaları, tarihi gözlemlere ve gelecek prognozlarına dayanır. Hesaplar içinde kapsananlar, mali enstrümanlardır ve Grup içi maliyet ve ilgili para birimlerinden korunma işlemleridir.

Fiyat Riskleri
Grup, satın alma fiyat risklerine maruz kalır çünkü materyallerin maliyeti, Grubun en büyük maliyet faktörlerinden biridir. Satın alma fiyatları, tedarik ve talep arasındaki karşılıklı etkileme, genel ekonomik çevre ve ham petrol fiyatlarının kendisinden ziyade ham petrolden, satın alınmış mallara kadar değişen işlem ve lojistik zincirlerinin aralıklı bozulmalarından daha fazla etkilenmiştir. Sika, ilgili envanterleri ve grup anlaşmalarını (öncü alım) koruma yoluyla önemli ürünler için pazar fiyatı riskini sınırlar. En önemli hammaddeler, poliüretan, yapay reçineler, polivinil klorür gibi polimerler ve çimento özellikleri gösteren temel materyallerdir.

Faiz Oranı Riski
Faiz oranı riskleri, Grubun mali konumu, nakit akışı ve kazanç durumu üzerinde negatif bir etkiye sahip olabilir. Faiz oranı riski, sabit faiz uzun vadeli tahvillerinin emisyonu yoluyla sınırlanmıştır. Bu yüzden faiz oranındaki değişiklik, ne yıllık mali harcamaları ne de hissedarların tahvilini materyal olarak değiştirir. Yerel banka borçları ve ipotekleri önemsizdir. Faiz oranı gelişmesi, yönetim tarafından yakın şekilde izlenmiştir.

Kredi Riski
Kredi riskleri, bir işlem için karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmesi ya da getirmek istememesi olasılığından ortaya çıkar böylece Grubun mali bir kayıptan zarar görmesine sebep olur. Karşı taraf riskleri sadece itibarlı iş ortakları ve bankalarıyla yapılan bağlayıcı anlaşmalarla en aza indirgenir. İlaveten, alacaklı bakiyeler iç raporlama prosedürleri yoluyla devam eden zeminde izlenir. Risklerin potansiyel yoğunlukları, çok sayıda müşteri ve onları coğrafi yayılmalarıyla azalır. Hiçbir müşteri, Grubun net satışının 1.55’inden fazlasını temsil etmez.

Likidite Riski
İhtiyatlı likidite risk yönetimi, yeterli nakit ve nakit eşdeğerlerini korumayı, bağlı kredi olanaklarının yeterli miktarından gelen fonun varlığını içerir. Yönetim, beklenen nakit akışı zemininde Grubun likidite rezervini izler.