DÜRÜSTLÜK VE ETİK DAVRANIŞLAR

Sika Team Indonesia Muara Laboh

Kanuna uygun davranınız
Dürüstlükten ödün vermeyiz
İşimizi yüksek ahlaki standartlara tabi tutarız
Bu prensiplere uyulmasını sağlarız

1. Hukuka Uygunluk
 • Bizim işimizle ilgili tüm kanunlara ve diğer düzenlemelere harfiyen uyunuz.
 • Yürürlükteki hukuktan daha sıkı düzenlemeleri olsa bile bu Davranış Kuralları'na harfiyen uyunuz.
  Yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere tam uyum, tüm faaliyetlerimizin çerçevesini oluşturur. Bunun yanı sıra bu Davranış Kuralları, yürürlükteki kanunlardan daha katı olabilecek kuralları içerebilir. Ayrıca, izlenmesi gereken başka iç düzenlemeler de mevcuttur.
2. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
 • Rüşvetin veya yolsuzluğun aktif veya pasif her türünden uzak durunuz.
 • Uygunsuz bir çıkar (teklif, izin, emir, proje ödülü vb.) karşılığında hiçbir iyilik (nakit, gezi, hediye vb.) kabul veya teklif etmeyiniz.

Rüşvet ve yolsuzluk birçok şekilde olabilir. Nakit para şekilnde olabileceği gibi, geziler, her türlü aşırı hediyeler gibi başka şekillerde de olabilir. Ancak her zaman, teklif eden kişi veya kuruma uygunsuz bir avantaj sağlamak için, rüşvet alan tarafın kararını etkilemek amacı taşır. Böyle bir iyiliği teklif eden veya kabul eden taraf olmanız bir fark yaratmaz. Karşı tarafın devlet, şirket veya özel kişi olması önem arz etmez. Haksız bir avantaj sağlamayı hedeflemeyen alışılmış hediyeler ve davetler (bkz. Bölüm 3) dışında iyiliğin veya bunun karşılığnda sağlanan avantajın ne kadar büyük veya küçük olduğu önemli değildir. Sonuç olarak kesinlikle yasaklanmış olan rüşvet veya yolsuzluk teşkil etmektedir.

3. Hediyeler, Davetler ve Bağışlar
 • Sadece hukuka uygun, makul ve yerel Sika şirketinin yazılı kurallarına uygun hediyeler ve davetleri teklif ve kabul ediniz.
 • Sponsorluklara ve hayır amaçlı yardımlara yerel Sika şirketinin yazılı kurallarına uygun olduğu sürece izin verilmiştir.
 • Sika, Grup Yönetimi tarafından onay verilmediği sürece herhangi bir siyasi partiye veya politik görüşe katkıda bulunmaz.

Neredeyse tüm ülkelerde ve pazarlarda makul hediyeler ve ağırlama (yemekler, spor veya kültürel etkinlikler vb.) İşin ayrılmaz bir parçasıdır. Alıcı kişinin kararını etkilemeyi amaçladıklarında rüşvet ve yolsuzluk haline gelirler. Kamu görevlileri için geziler veya birden fazla günlük etkinliklerin yanı sıra hediyeler ve ağırlamalar özellikle önemlidir. Tüm şirketler, bu Davranış Kuralları çerçevesinde hangi hediye ve ağırlama ile hangi sponsorluk ve yardım katkılarına izin verileceğini belirlemek için kurumsal model kurallarına dayalı yazılı kurallar uygulamalıdır. Kurallar, ilgili miktara bağlı olarak otorite seviyelerini de sağlamalıdır. Siyasi partilere yapılan katkılar veya siyasi bir neden Grup Yönetimi'nin onayına tabidir.

4. Adil Rekabet
 • Piyasada birebir müşterilerinize ve tedarikçilere performans odaklı yaklaşınız ve adil davranınız.
 • Rakiplerle stratejiler, ücretler, pazarlar, müşteriler, ürünler, üretim veya başka hassas piyasa hususları üzerinde tartışmayınız, hiçbir şekilde işbirliği yapmayınız.
 • Sika’nın müşterileri ile satış fiyatları üzerinde pazarlık etmeyiniz.
 • Münhasırlık, rekabet etmeme, ortak girişimler gibi hassas yükümlülüklere ilişkin Kurumsal Hukuk Departmanı veya yerel kurumun hukuk danışmanlarından önceden bilgi alınız.
 • Piyasadaki hakim durumu kötüye kullanmayınız.

Geçerli kartel ve antitröst yasalarına tam uyum bekliyoruz. Bu özellikle, rakiplerle fiyat veya diğer pazara duyarlı konularda her türlü tartışma veya anlaşmayı dikkate alır. Gayri resmi toplantılara, konferanslara, ticaret fuarlarına ve ticaret birlikleri toplantılarına veya olası satın alma fırsatlarını içeren tartışmalara özel dikkat gösterilmelidir. Rakiplerle temasa izin verildiği ölçüde, ilke olarak Sika’nın Üst Yönetim Üyesi tarafından yönetilmelidirler.

5. Menfaat Çatışmasının Önlenmesi
 • Şahsınızın veya ailenizin menfaatleri ile Sika'nın menfaatlerinin çatışmasına neden olabilecek her türlü durumdan kaçınınız. Bu tip menfaat çatışmalarını üstlerinize tamamıyla bildiriniz.
 • Sika ile rekabet oluşturan her türlü faaliyetten uzak durunuz.
 • Sika'nın iş fırsatını kendi kazancınız için kullanmayın.

Sika adına verilen kararlar kişisel veya aile çıkarlarından etkilenmemelidir. Sika ile yarışan hiçbir etkinliğe izin verilmez.

6. Bilgi Ticareti Yasağı
 • Fiyatlara ilişkin gizli bilgileri , Sika'nın hi sse , opsiyon veya menkul kıymetlerinin alım satımında kullanmayınız.
 • Bu tür bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmayınız.
 • Fiyatlara ilişkin gizli bilgileri, Sika'nın iş ortaklarının  his se , opsiyon veya  menkul kıymetlerinin alım satımında kullanmayınız veya bu bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmayınız.

İçeriden öğrenilen bilgilere dayanarak alım satım yapmak, uygunsuz bir kâr elde etmek için imtiyazlı bilgileri kullanır. İsviçre ve diğer birçok ülkede yasa dışıdır. İçeriden öğrenenlerin ticareti öncelikle Sika hisselerinde işlem görmektedir. Ancak, Sika’nın iş ortaklarının hisseleriyle ticaret yapmak için içeriden öğrenilen bilgilerin kullanılmasına da izin verilmez. Bu konuda ve özellikle ticaret yasağı dönemleri hakkında daha detaylı bilgiye Sika'nın Bilgi Ticareti Yasakları'ndon ulaşabilirsiniz.

7. Gizliliğin ve Verilerin Korunması
 • Sika hakkındaki gizli iş bilgilerini , teknik bilgileri ve finansal bilgileri koruyunuz.
 • Bu gizli bilgileri Sika içerisinde de sadece bilmesi gerekli olan kişilerle paylaşınız.
 • Gizli bilgileri iş nedeniyle gerekmedikçe ve bir gizlilik anlaşmasını imzalamadıkları sürece üçüncü kişilerle paylaşmayınız.
 • Üçüncü kişilerin bilgi gizliliklerine saygı gösteriniz.
 • Veri koruma kanunlarına uyunuz.

Sika’nın teknik bilgisini korumak son derece önemlidir. Sika, işletme için gerekli bilgi akışını engellememekle birlikte, Sika’nın teknik bilgisini uygunsuz kullanımdan korumak çok önemlidir. Üçüncü tarafların gizli bilgilerine eşit saygı duyuyoruz.

8. Sika'nın Varlığının Korunması
 • Sika'ya ait malvarlığını (ekipmanlar, bilgisayarlar, arabalar, vb.) dikkatli şekilde ve üstünüz aksine izin vermedikçe sadece iş amacıyla kullanınız.
 • Bu malvarlığını amaç dışı kullanımlardan koruyunuz (dolandırıcılık, hırsızlık, zıya).

Sika’ya ait malvarlığı yalnızca iş amaçlı kullanılabilir ve dikkatli kullanılmalıdır.

9. Adil Çalışma Koşulları, Taciz ve Ayrımcılık Yasağı
 • İş hukuku kanunlarına bütünüyle uyunuz.
 • Astlarınıza ve çalışma arkadaşlarınıza adil ve saygılı davranınız.
 • Irk, milliyet, cinsel yönelim, cinsiyet, yaş ve dine dayalı ayrımcılık yapmayınız.

Çalışanların birbirine adil ve saygılı davranması, Sika Ruhu'nun ayrılmaz bir parçasıdır.

10. Sağlık ve Güvenlik, Çevre
 • Sağlık ve güvenlik kanunları ve bunlarla ilgili iç yönergelere uyunuz.
 • Çevre kanunlarına ve ilgili iç yönergelere uyunuz.

Sika, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, halkın ve genel olarak çevrenin yararına sağlık ve güvenlik ile çevre yasalarına ve iç yönergelere tam olarak uymak konusunda özel bir sorumluluğu vardır.

11. İş Ortakları
 • Tedarikçilerin, hizmet sağlayıcıların, acentelerin ve distribütörlerin bu kurallara uygunluğunu sağlayınız.
 • Müşterilerin hediyeler ve davetlerle ilgili kuralla rına, bu Davranış kuralları'ndan daha katı olsalar dahi mutlaka uyunuz.

Bize hizmet ve ürün sunan iş ortaklarımızın aynı ahlaki değerleri paylaşmasını bekliyoruz. Bu hususla ilgili daha detaylı bilgiye Sika’nın Tedarikçi Davranış Kuralları'ndan ulaşabilirsiniz.

12. Dört Göz Prensibi
 • Sika adına sadece birlikte imza ile taahhüt verilebilir ve bu taahhütler yerel hukuki kurallara aykırı olamaz
 • Elektronik iletişimde taahhüdün ikinci bir kişi tarafından da gözden geçirilmesini sağlayarak dört-göz prensibini uygulayınızYasaların gerektirmediği sürece, kişisel imzanız yerine pirzola veya kişisel pul kullanmayın.

Dört göz ilkesi, Sika'nın doğru risk yönetimi hususunda ve ahlaki davranış konularındaki temel prensiplerindendir. Yetkili bir ikinci kişi, işle ilgili hususları
gözden geçirmeli ve karar verme aşamasında özenli ve özellikle bu Davranış Kuralları'na uygun davranılmasını sağlamalıdır.

13. Bu Kuralların Etrafından Dolanma Yasağı
 • Bu kuralların etrafından dolanmak için üçüncü tarafları kullanmayınız.

Davranış Kuralları'nı ihlal riski teşkil eden davranışlar ve iş uygulamaları, bu kuralların etrafından dalanmak için üçüncü kişiler aracılığıyla (acenteler, distribütörler, danışmanlar, vb. gibi) yapılmamalıdır.

14. Saydamlık
 • Şüpheli durumlarda mutlaka önceden danışınız.
 • Herhangi bir işlemi düzgün şekilde bildiriniz ve hesaplarını düzgün yapınız.
 • Bu kurallara bir aykırılığın çıkması olasılığında üstünüzü bilgilendiriniz.
 • Kuralların ihlal edildiğini fark ettiğinizde üstünüze ve Grup Yönetimi'nden ve / veya Kurumsal Hukuk Departmanı'ndan bir üyeye durumu bildiriniz.
 • İhlali bildirenler korunacak, kuralları ihlal edenler disiplin yaptırımlarıyla karşılaşacaktır

Potansiyel çatışmalar ve tespit edilen ihlaller hakkında şeffaflık, bu Davranış Kuralları'nın uygulanmasına yardımcı olur. Şeffaflık, tüm işlemlerin doğru bir şekilde belgelenmesi ve muhasebeleştirilmesi açısından da önemlidir. İhlaller amirinize ve şirketinize bildirilebilir. İddia edilen ihlaller dikkatle incelenecek ve teyit edilirse, ilgili kişiler (disiplin cezası dahil olmak üzere) bildirilirken rapor eden kişiler korunacaktır.

15. Örnek Olma
 • Üst olarak davranışlarınızla örnek olunuz ve Davranış Kuralları'na harfiyen uyunuz.
 • Sorumluluk alanınızda bu kurallara ilişkin olarak sıfır tolerans politikası uygulayınız
 • Olası uyuşmazlıkları önceden saptamak için saydamlık konusunda ısrarcı olunuz

Üst kademedekilerin tavrının belirlenmesi bu Davranış Kuralları'nın uygulanabilmesinin önemli bir şartıdır. Örnek teşkil etmek ve bu kurallar konusunda sıfır tolerans politikası uygulamak kesinlikle gereklidir. Bu aynı zamanda olası uyuşmazlıkların açıkça dile getirilebildiği ve çözümlenebildiği bir iş ortamı yaratmak anlamına gelir

16. Davranış Kurallarına Uyumun Sağlanması
 • Sika'ya katılan tüm çalışanlardan bu kurallara uyması istenecektir.
 • Tüm şirketlerdeki bütün çalışanlara, düzenli olarak ve yılda en az bir kere bu kurallar hatırlatılacaktır.
 • Tüm Sika şirketlerinin Genel Müdürleri, her sene şirketinin bu kurallara uyduğunu doğrulayacaktır.
 • Kurumsal Fonksiyonlar düzenli olarak eğitim ve denetimler düzenleyecektir.

Bu Davranış Kuralları tüm Sika çalışanlarına yöneliktir. Kurumsal gerekli araç ve yöntemleri sunarken, bu Davranış Kuralları'na uyum, yönetim kademesinin sürekli sorumluluğudur. Uygun personelin seçimi, eğitimi ve denetimi de bu açıdan hayati önem taşır.

17. Temel Kural: Gazete Kuralı

Özel bir düzenleme olmadığında veya şüpheye düştüğünü zde davranışınızı gazete kuralını uygulayarak denetleyiniz

Eğer bu iş bütün detaylarıyla gazetelerin ilk sayfasında yayımlanacak olsaydı yine de yapar mıydınız?

.Bu kuralların büyük bir kısmı bazı özel durumlara ilişkin olup, fiili duruma ilişkin bir düzenleme içermese bile, gazete kuralı evrensel
olarak anlaşılabilir ve uygulanabilir niteliktedir. Ayrıca bir davranışın hoş görülebilir olup olmadığına ilişkin güvenilir bir deneme yöntemidir. Son olarak, şüpheye düştüğünüzde daima önceden başkalarına danışınız.

18. Sorular / Yorumlar

Bu Davranış Kuralları 'na ilişkin emin olamadığınız bir husus veya herhangi bir sorunuz varsa üstünüze veya Kurum'a danışınız. Sorularınızı ve yorumlarınızı ayrıca [email protected] adresine de gönderebilirsiniz.